Yükleniyor...

Momentup Bilgi Teknolojileri Yazılım Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. ("MOMENTUP") olarak kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunu önemsiyoruz.

Bu itibarla, MOMENTUP; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilen aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş ortaklarımızın veya işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve yetkililerinin ve web sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar. 

Bu anlayışla, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, iş ortaklarımızın veya işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve yetkililerinin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verileri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, faaliyetlerimizin ifası süresince edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri MOMENTUP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ("Politika") göre gerçekleştirmekteyiz.

TANIMLAR:

KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. (belli bir kimsenin kimliği, adres, e-posta, eğitim, istihdam durumu, telefon numarası, ikamet adresi v.b.)

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

AÇIK RIZA

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İŞ ORTAĞI

Şirketimizin faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

ÇALIŞAN ADAYI

Şirketimize her çeşit yolla iş veya staj başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

TEDARİKÇİ

Şirketimizin faaliyetlerini yürütürken şirketimizin emir ve talimatlarına uygun, sözleşme ilişkisi içerisinde şirketimize hizmet sunan taraflar.

ANONİM HALE GETİRME

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki MOMENTUP, kişisel verilerin işlenmesinde;

 • Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma:

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmesi zorunluluğunu ifade etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca veri sorumlusu, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almalıdır.

MOMENTUP, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir.

 • Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma:

Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesini teminen; kişisel verilerin elde edildiği kaynaklar belirli olmalı, kişisel verilerin toplandığı kaynağın doğruluğu test edilmeli, kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı talepler göz önünde bulundurulmalı ve bu kapsamda makul önlemler alınmalıdır.

MOMENTUP, her zaman veri sahibinin bilgilerini doğru ve güncel olmasını temin edecek önlemleri almaktadır.

 • Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşleme:

MOMENTUP’un işlediği kişisel veriler, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gereklidir. Bu itibarla, MOMENTUP kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı Aydınlatma Yükümlülüğü Beyanı’nda belirlilik ve açıklık ilkesine uyuma önem vermektedir.

 • Kişisel Verilerin, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması:

İşlenen verilerin belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmasını gerektirmektedir. Bu itibarla MOMENTUP, amacı gerçekleştirmeye yönelik yeterli verileri temin etmekte, bunun dışındaki amaç için gerekli olmayan verileri işlemeden kaçınmaktadır.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme:

Kişisel verilerin "amaçla sınırlılık ilkesi" nin bir gereği olarak işlendikleri amaç için gerekli olan süreye uygun olarak muhafaza edilmesi gerekir. Bu itibarla MOMENTUP, ilgili kişisel veriler için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye riayet etmekte; eğer böyle bir süre öngörülmemişse işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Hem MOMENTUP’un hukuki yükümlülükleri gereği tabi olduğu mevzuat kapsamında öngörülen sürelerin, hem de işlendikleri amaç için gerekli olan sürelerinin aşılması durumunda, kişisel veriler MOMENTUP tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

İşbu Politika’mız şirketin faaliyetlerinin ifasını sürekli kılabilmek için vazgeçilmezimizdir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, MOMENTUP tarafından sağlanan hizmet ve MOMENTUP ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; MOMENTUP birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, müşteri görüşmeleri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır.

Ayrıca, MOMENTUP hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

MOMENTUP ya da atayacağımız gerçek veya tüzel kişiler tarafından, kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar kapsamında, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir:

 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şirket çalışanları için iş sözleşmesi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması,
 • MOMENTUP insan kaynakları politikası ile personel temin süreçlerinin ve iş başvurularının yürütülmesi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • MOMENTUP’un ve MOMENTUP ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Pazarlama, ürün tanıtımı,
 • Müşteri memnuniyet anketi,
 • Çekilişle hediye verme,
 • Uyumluluk yönetimi,
 • Satıcı / tedarikçi yönetimi,
 • Yasal raporlama yapmak,
 • Faturalandırma,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Hukuk, denetim ve mali işlerinin yürütümü,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara kanundan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Sosyal ağlar aracılığıyla üyelik süreçlerini yönetmek,
 • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
 • E-Ticaret Alt Yapısının Sağlanması,
 • Mobil Ticarete İlişkin Mobil Uygulamalarının sağlanması,
 • AR-GE faaliyetleri,
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmaktır.

Kişisel verilerin işlenme şartları

Kişisel verilerin işlenmesinde, verisi işlenen gerçek kişinin açık rızasının alınması temel ilkedir. Ancak ilgili kişinin açık rızası alınmadan kişisel verilerin işlenebileceği durumlar, yani hukuka uygunluk halleri aşağıda belirtilmektedir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret, Elektronik Ticaret Mevzuatı, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ilişkin Mevzuat ve ilgili mevzuat vb.

Sözleşmenin İfası

İş Akdi, Satış veya Hizmet Sözleşmesi vb.

Fiili İmkânsızlık

Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi. Bilinci kapalı kişinin iletişim veya adres bilgisi. Kaçırılan bir kişinin konum bilgisi.

Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu

Mali Denetimler, Sektör Odaklı Düzenlemelerle Uyum.

Aleniyet Kazandırma

İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.

Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması

Dava açılması, tescil işlemleri vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.

Meşru Menfaat

Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenebilir.

Veri Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimini önlemek ve hukuka uygun olarak saklanmasını temin amacıyla hem mevzuatta öngörülen hem de aşağıda belirtilmiş olan idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

 1. MOMENTUP içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 2. MOMENTUP Çalışanlarının kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukların bilincinde olmasını sağlamak amacıyla bilgi güvenliği farkındalık programları oluşturulmakta; kişisel verilere işin yürütümü ve hizmetin ifası için ihtiyacı olan kişilere erişim hakkı verilmekte ve verileriniz yetkin kişiler tarafından gizlilik esasına göre işlenmektedir,
 3. Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen taraflar ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ve gizliliğe ilişkin hükümlere yer verilmektedir,
 4. Veri Güvenliği ihlali tespit etmemiz halinde ve hukuken bildirimle yükümlü olduğumuz hallerde; bu durumu İlgili Kişi’ye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilmesi prosedürleri oluşturmaktayız.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

İnsan Kaynakları ve İstihdam Amaçlarıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma gibi belgelerde yer alan veya mesleki bilginin, mesleki geçmişin öğrenilmesi kapsamında verdiğiniz kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel veriler hem işbu Politika kapsamında hem de MOMENTUP Çalışan Verilerinin İşlenmesi Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler yukarıdaki amaçlar içerisinde;

 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,
 • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 • Verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara
 • Grup şirketlerine,
 • Hukuken yetkili idari ve resmi makamlara
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,

KVKK’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca ve yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

MOMENTUP işbu Politika’da belirtilen hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere (yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hizmet aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar (özellikle AR-GE hizmeti kapsamında akademisyenler) ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

MOMENTUP tarafından; Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. MOMENTUP bu doğrultuda KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; MOMENTUP veya MOMENTUP adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü ilgi bilgi formları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda MOMENTUP‘un ticari hayatını sürdürebilmesi, ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Politika’da düzenlenen yöntemlerle MOMENTUP’a iletmeniz durumunda, MOMENTUP talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, MOMENTUP tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Silme, Yok Etme Ve Anonimleştirme Yükümlülüğü

Kişisel Veriler, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması hâlinde; KVKK’nın 7. Maddesi ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; MOMENTUP tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

MOMENTUP bu kapsamdaki yükümlülüğünü, KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak yerine getirmektedir.


KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası göre, Kişisel Veri Sahibi haklarınızla ilgili taleplerinizi e-posta adresi (info@momentup.com) aracılığıyla gönderebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu Politika’da belirtilen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Bu kapsamda; MOMENTUP, kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarının KVKK kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır.

Güncelleme Periyodu

İşbu Protokol en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde belirlenecek esaslar dahilinde güncellenerek tarafınızla paylaşılır.

ÇALIŞAN ADAYLARI’NIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

Çalışan Adayları’nın işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile yapacağı işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri (iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler), Inveon veya MOMENTUP’ın işbirliği yaptığı iş ortağı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından; MOMENTUP Bilgi Teknolojileri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 1. Çalışan Adayı’nın niteliğini, tecrübesini, mesleki ve eğitim bilgisini ölçmek, mesleki geçmişini öğrenmek, mesleki yaşantısı hakkında bilgi edinmek ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 2. İşin niteliği gereği veya teamüllere göre Çalışan Adayı’nın açıklama yapması gereken hususları, bilgi ve belgeleri değerlendirmek,
 3. MOMENUP’ın bilgi edinme hakkı kapsamında, başvurulan pozisyonun niteliği veya önemi dikkate alınarak gerektiği takdirde, Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında bilgi almak,
 4. Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 5. İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,
 6. MOMENTUP’ın işe alım politikalarını geliştirmek.

Çalışan Adayları’nın kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 1. Yazılı başvuru formu veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;
 2. Çalışan Adayları’nın Inveon’a e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler;
 3. İstihdam veya danışmanlık şirketleri;
 4. Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakatlar sırasında;
 5. Çalışan Adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol ve araştırmalar;
 6. Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

Çalışan Adayları’nın değerlendirilmeleri bitinceye kadar, Çalışan Adayları MOMENTUP’tan özgeçmişinin, iş başvurusu ile ilgili bilgi ve belgelerin geri verilmesini isteyemez. MOMENTUP, Çalışan Adayları’na ait kişisel verileri; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Çalışan Adayların, veri sahibi olma haklarıyla ilgili taleplerini MOMENTUP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yollarla sunacaklardır.

KVKK hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Saygılarımızla,
Momentup.com